Az IKC etikai kódexe

Alapelvek

Az Élet tisztelete

A kineziológus felismeri az élet tiszteletének és védelmének jelentőségét és ezzel összhangban cselekszik.

Az Emberek egyensúlya

A kineziológus az izomtesztelésen keresztül az ember önszabályozó képességeire gyakorol hatást, s természetes módszerek használatával segíti a jóllétet.

Holisztikus megközelítés

A kineziológus az egyénnel, mint egésszel foglalkozik az önszabályozó képességek előmozdítása érdekében. Az egyensúlyba hozás során az eljárások minősége fontosabb azok mennyiségénél. A kineziológus tudatában van a problémák mögött meghúzódó tágabb jelentéstartalomnak. A kineziológus által használt nevelési modell kiindulópontja az, hogy az embereket meg kell tanítani saját értékeik felismerésére.

A tünetek megközelítése

A kineziológus nem gyógyít és nem diagnosztizál. A kineziológust a fejlődés lehetősége és nem pedig a betegség érdekli. A kineziológus szakmai tudását használva támogatja kliensét a nagyobb összhang elérésében, mely javítja a tanulási képességeket, valamint az életminőséget.

Az önmagunkért való felelősség modellje

Az egyensúly fenntartása az egyén felelőssége és választása. A kineziológus felelőssége, hogy segítsen a kliensnek abban, hogy megtanulja kezelni állapotát. A kineziológus aktívan bevonja az ügyfelet a kiegyensúlyozási folyamatba úgy, hogy tájékoztatja a klienst a módszer alapelveiről. A kliens tudatossága és részvétele fontos a változáshoz. A kineziológus és kliens közti kapcsolat az önmagáért vállalt felelősség fokozására irányuló aktív együttműködésre épül. A kineziológus a fenti nevelési modellt használja. Önmagát segítőnek/nevelőnek tekinti, aki mindig tiszteletben tartja a kliens választását.

Empátia

A tartós változás és kölcsönös elégedettség csak akkor érhető el, ha empátia jön létre a kliens és a kineziológus között.

Pozitív érzés

A kineziológus célja, hogy pozitív gondolatokon és érzelmeken alapuló gondolati- és viselkedésmintákat idézzen elő.

Szakmaiság

Etikai elkötelezettség

A kineziológus kötelezi magát, hogy az előírt módon végzi munkáját, továbbá tiszteletteljes magatartást tanúsít kliense, partnerei, valamint minden ember irányában. Szakmája feladataira tekintettel a kineziológus önfegyelmet tanúsít és tapintatosan viselkedik, elkerülvén min d a z t, a mi alááshatja hivatása tekintélyét.

Szakmai elkötelezettség

A kineziológus az etikai kódex és a szakmai irányelvek szerint végzi munkáját. A kineziológiai kiegyensúlyozás ideje alatt olyan technikák és módszerek kerülnek alkalmazásra, melyeket az IKC , vagy az IKC által elismert szakmai szervezet jóváhagyott. A kineziológus biztosítja szakmája hírnevét és hitelességét tetteiben, választásaiban mind szakmai, mind pedig magánéletében.

Együttműködés más kineziológusokkal

Más kineziológusokkal való kapcsolat a legmagasabb fokú együttműködésen és szakmaiságon alapul. A kollégák rágalmazása súlyos kihágás. A kineziológus tudatosan nem csábíthatja el pályatársa kliensét. Borravaló vagy ajándék adása a kliens megszerzése érdekében elfogadhatatlan magatartásnak minősül.

Együttműködés orvosokkal, természetgyógyászokkal

A kineziológus tudatában van saját kompetenciájának. Nem tolakszik be más szakterületére; pozitív hozzáállást tanúsít más szakágak gyakorlói iránt, különös tekintettel az orvosokra.

Szakmai titoktartás

A kineziológusnak titoktartási kötelezettsége van a klienseit érintő ügyekben. A kineziológus kizárólag a kliens engedélyével tehet közzé kliensét érintő információt.

A kliens iránti tisztelet

A kineziológus a kliens átfogó jólléte érdekében cselekszik, de csak a kliens személyes kérésére. A kineziológus köteles a klienst világos információval ellátni a kineziológia lehetőségeiről és határairól, ily módon elkerülvén az indokolatlan elvárásokat. A kineziológus mindig hivatalos magatartást tanú sít kliense irányában, még akkor is, amikor a bizalmon és támogatáson alapuló összhangot teremt.. A kezelési díjtól eltérő bármilyen személyes előnyt vagy szívességet, mely a klienssel való szakma i kapcsolat minőségét és hosszát befolyásolja, vissza kell utasítania. Az ügyfél segítése érdekében a kineziológus információt nyújt és tanácsot ad azért, hogy támogassa a kliens egyensúlyának megteremtését. A kineziológus feladata az is, hogy másfajta módszer igénybevételét ajánlja, amennyiben az a kliens jóllétéhez szükséges.

Az izomtesztelés helyes használata

A kineziológus az izomtesztelést, mint a kliens stresszes területeinek azonosításának módszerét alkalmazza. Az izomtesztelés a tudatosság fontos eszköze, azonban ennél is fontosabb, hogy a kineziológus a klienssel való munkában a páciens tudatos részvételét bátorítsa és fokozza. A kineziológus segíti a klienst, hogy az megértse az izomtesztelés segítségével megtalált információk jelentését, mégpedig az előzményekkel, valamint a kezelés céljával összefüggően. A kineziológus felismeri, hogy az izomtesztelés eredményei változhatnak mind a kineziológus, mind pedig a kliens tudás és tudatossági szintjének függvényében. A kineziológus a kliensekkel elért sikereket nem kizárólag kineziológiai eredménnyel méri, hanem a kliens személyes megelégedettségével, valamint a balansz alatti tapasztalataival is. A kineziológus tudatában van, hogy a saját egyensúlya is fontos a kezelések alatt alkalmazott izomtesztelés pontosságához és a visszacsatolás jó minőségéhez. Felismeri, hogy a saját személyes jóllétére fordított idő a kliens állapotának sikeres javulásához elengedhetetlen feltétel.

Folyamatos tanulás, képzés

A kineziológusnak eleget kell tennie a hazája szakmai szervezete által támasztott folyamatos képzési követelménynek. A folyamatos képzés magában foglalhat szakmai kutatómunkát, kineziológus találkozókon történő prezentációt, illetve egyéb tevékenységeket, melyek hozzájárulnak a kineziológiai hivatás fejlődéséhez. A szakmai szervezet követelményeitől, illetve a helyi vonatkozó szabályoktól függően a kineziológus függessze ki munkahelyén a folyamatos képzést igazoló okmányokat és a működését engedélyező iratokat.

A munkavégzés helye

A kineziológus munkavégzésének helye meg kell, hogy feleljen a helyi törvények szabta követelményeknek és feltételeknek.

Titulusok és minősítések

A kineziológus kizárólag a rá vonatkozó iskolai végzettséget, igazoló okleveleket és képzettségének megfelelő titulusokat használhatja. A kineziológus hirdetésekben, médiában és egyéb reklámhordozókban őszintén, a valóságnak megfelelően mutatja be magát, olyan módon, mely előmozdítja a kineziológia, mint hivatás egészét.